Sale!

TANITA DC-360

250,000.00฿ 200,000.00฿

Tanita dc 360 เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย ผลิตจากโรงงาน Tanita ที่อาคิตะ ประเทศญี่ปุ่น เครื่องทำงานโดยใช้วิธีการวัดไขมัน จากแรงต้านทานกระแสไฟฟ้าในร่างกาย หรือ หลักการ bia bio-electrical impedance analysis โดยเครื่องชั่งจะมีขั้วอิเล็กโทรดที่จะส่งกระแสสัญญาณไฟฟ้าระดับต่ำที่ปลอดภัย จากแผ่นรองเท้าบนเครื่องวัดผ่านทั่วร่างกาย ไหลผ่านของเหลวภายใน  กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ได้ง่าย แต่จะพบแรงต้านเมื่อไหลผ่านไขมันในร่างกาย เนื่องจากไขมันมีของเหลวน้อย  แรงต้านทานนี้เรียกว่า ความต้านทานกระแสไฟฟ้าในร่างกาย ( impedance ) จากนั้นเครื่องจะใช้สมการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการวิจัยทางการแพทย์ มาคำนวนค่าความต้านทานนี้ร่วมกับ อายุ เพศ ส่วนสูง และประเภทของร่างกาย ได้ออกมาเป็น เปอร์เซ็นต์ไขมันรวมในร่างกาย เปอร์เซ็นต์น้ำรวมในร่างกาย มวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก อัตราการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐาน อายุเทียบการเผาผลาญพลังงาน ไขมันที่เกาะอวัยวะภายในช่องท้อง สัดส่วนกล้ามเนื้อและไขมัน

เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย Tanita dc 360 สามารถแปลผลข้อมูลโดยใช้เวลาไม่ถึง 20 วินาที โดยสามารถรายงานผลได้ 2 ระบบ คือ สามารถปริ๊นผลจากตัวเครื่องออกมาเป็นกระดาษเทอมอลได้เลย หรือ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดย software program GMON ที่พัฒนาขึ้นโดยประเทศเยอรมันนี ผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลในรูปของพารากราฟ และบันทึกผลเก็บไว้ได้เป็นจำนวนมาก ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายโดย 2 ล้อที่ฐาน หรือ สามารถถอดแยกเสา สะดวกต่อการพกพาทำงานนอกสถานที่ และสามารถชั่งตรวจวัดได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดพักเครื่อง

Description

เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย TANITA DC-360

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือสำหรับวัดองค์ประกอบของร่างกาย  ด้วยหลักการอ่านค่าจากความต้านทานของกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย (Bioelectrical Impedance Analysis)

คุณลักษณะเฉพาะ

 1. เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดน้ำหนัก  หรือปริมาณองค์ประกอบสำคัญต่างๆ  ของร่างกายอันได้แก่  มวลไขมันรวมในร่างกาย  มวลร่างกายที่ไร้ไขมัน  และมวลกล้ามเนื้อที่ไร้กระดูก  และไขมันในช่องท้อง  นอกจากนั้น  ยังวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อช่วยประเมินหรือวินิจฉัย โรคอ้วน  และเป็นสัญญาณเตือนสำหรับความผิดปกติ  หรือ โรคแทรกซ้อนอื่นๆ  ที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกาย
 2. ทำงานวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายด้วยการวัดค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ ในร่างกาย (Bioelectrical Impedance Analysis)  โดยกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเท้า และแขนทั้งสองข้าง (Leg to Leg & Hand to Hand) ผ่านประจุไฟฟ้า (Electrode)  4 แผ่น  ส้นเท้า 2 แผ่น ปลายเท้า 2 แผ่น พร้อม 2 คลื่นความถี่เพิ่มประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห์
 3. วัดและวิเคราะห์ค่าต่างๆ เพื่อการวินิจฉัยและรักษา องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition) โดยแยกเป็น
   • มวลไขมันรวมในร่างกายหน่วยเป็นกิโลกรัม (Fat Mass) และเปอร์เซ็นต์ไขมันต่อน้ำหนักตัว (Body Fat Percent)a
   • มวลไขมันในช่องท้อง (Trunk Fat หรือ Visceral Fat)
   • มวลร่างกายปราศจากไขมัน (Fat Free Mass)
   • มวลกล้ามเนื้อ (Muscle mass)
   • มวลกล้ามเนื้อลาย (Skeletal muscle mass : ผ่านโปรแกรม Gmon)
   • ปริมาณรวมของน้ำในร่างกาย (Total Body Water) หน่วยเป็นกิโลกรัม
   • น้ำหนักรวม (Body Weight)
   • มวลกระดูก (Bone Mineral Mass)
   • ระดับสัดส่วนกล้ามเนื้อกับไขมัน 9 ระดับ (Physique Rating)
   • แสดงดัชนีของผลการวัดเทียบกับค่ามาตฐาน อ่านผลง่าย
 4. วินิจฉัยภาวะโรคอ้วน (Obesity Diagnosis) โดยแสดงค่า
   • ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
   • เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body Fat Percent)
   • เปอร์เซ็นต์ไขมันในช่องท้อง (Trunk Fat Percent) ซึ่งค่าต่างๆ  มีการแสดงในลักษณะเปรียบเทียบกับค่าปกติ ตลอดจนประเมินเป็นระดับปกติหรือมีภาวะโรคอ้วน (Obesity)
 5. การจัดการน้ำหนัก (Weight Management) โดยแสดงค่า
   • ค่าน้ำหนักรวมรวมที่เหมาะสม
   • ปริมาณไขมันในร่างกายที่ปกติ ต่ำกว่าหรือเกินกว่ามาตรฐาน
   • อัตราการใช้พลังงานขั้นพื้นฐานของร่างกาย(Basal Metabolic Rate)
   • พร้อมทั้งอายุเทียบพลังงานการเผาผลาญ (Basal Metabolic Age)
   • ค่าแนะนำที่เหมาะสม น้ำหนักเป้าหมาย (Target Weight) การเพิ่ม หรือลดน้ำหนักรวมไขมัน
 6. สามารถประเมินผล (Evaluate) ของเครื่อง พิจารณาที่ข้อมูลส่วนตัวผู้ถูกวัดได้แก่ อายุ เพศ และส่วนสูง และสามารถประเมินผลพิเศษสำหรับนักกีฬา (Athletes)
 7. สามารถวัดความละเอียดของน้ำหนัก 100 กรัม และความละเอียดของเปอร์เซ็นต์ไขมัน 0.1%
 8. สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 270 กิโลกรัม
 9. สามารถวัดและประเมินผลเปอร์เซ็นต์ไขมันสำหรับกลุ่มอายุ 5-99 ปี
 10. รองรับโปรแกรม GMON software บันทึกจำนวนผู้วัดและผลได้ไม่จำกัด พร้อมแบบฟอร์มการแสดงผลให้ผู้ใช้ได้เลือกอ่านให้ตรงกลุ่มการใช้งาน
 11. พร้อมช่องรองรับ SD card เพื่อบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ผลในรูปแบบไฟล์ Excel
  สามารถใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ รูปแบบรายงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ
 12. พร้อมแสดงผลโดยการพิมพ์ผ่านกระดาษ Thermal โดยตรงกับเครื่อง
  พร้อมแสดงผลบนจอ LCD ขนาดใหญ่อ่านผลได้ชัดเจนและเข้าใจง่ายพร้อมค่าดัชนีมารตฐานเปรียบเทียบกับผลที่วัด
 13. เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ RS-232C (D-sub 9 pins Male Connector) และ USB
 14. เวลาในการวัดค่า แต่ละครั้งไม่เกิน 10 วินาที และสามารถพิมพ์แสดงผลได้ทันที

คุณลักษณะพิเศษ

 1. ​เครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์ไขมันในร่างกายและวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายยี่ห้อ ทานิต้า (TANITA) รุ่น DC-360เป็นสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นและ ผลิต ในประเทศญี่ปุ่น
 2. สามารถ print ผลวิเคราะห์ได้ทันทีด้วยกระดาษคาร์บอน ที่ print ออกมาจากตัวเครื่องภายใน 20 วินาที และ ในขณะเดียวกันสามารถ ประมวลผลผ่านโปรแกรม Software Gmon ประมวลผลเป็นกระดาษ A4 ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆได้อีกรวม 8 ภาษา
 3. ​รับประกัน 1 ปี มีศูนย์บริการหลังการขายที่สามารถดูแล หลังขาย ตลอดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และในกรณี เครื่องส่งซ่อม ทางบริษัทจะมีเครื่องสำรองไว้ให้ใช้ทดแทน เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องไว้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 4. ​ทางบริษัทมีทีมงาน มืออาชีพที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเครื่อง ให้ข้อมูลทางวิชาการ การสาธิต ได้อย่างครบถ้วน