เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือรุ่น HEM-6131

  • คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

   ok.png
   สัญลักษณ์แสดงเมื่อพันผ้าถูกต้อง

   แนะนำให้ผู้ใช้รัดต้นแขนให้ถูกต้องโดยแสดงไฟเตือน “OK” เพื่อให้แน่ใจว่าวัดค่าความดันโลหิตได้แม่นยำและเชื่อถือได้

   bodymove.png
   สัญลักษณ์แสดงการเคลื่อนไหวขณะวัดความดันโลหิต

   สัญลักษณ์นี้จะปรากฎขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของร่างกาย ขณะกำลังวัดความดันโลหิต ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการได้ค่าความดันที่คลาดเคลื่อนได้ ควรนั่งวัดความดันโลหิตในท่าที่ถูกต้อง ไม่พูดคุยขณะวัดความดันโลหิต

   bp.png
   ตัวบ่งชี้ระดับความดันโลหิต

   แปลผลความดันโลหิตง่าย

   ตามแนวปฏิบัตินั้น* ค่าความดันโลหิตอ่านจากที่บ้านซึ่งความดันบน-ล่างเกิน 135/85 mmHg หมายถึงความดันโลหิตสูง

   *ที่มา: แนวปฏิบัติสมาคมหัวใจอเมริกา (AHA) สำหรับการตรวจติดตาม BP งานวิจัยโอฮาซามา

   Heartbeatv2.png
   สัญลักษณ์แสดงการเต้นผิดปกติของหัวใจ

   อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติเป็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกันมากกว่า 25% จากการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยซึ่งตรวจพบขณะเครื่องทำการวัดความดันโลหิต
   1. หากตรวจพบจังหวะการเต้นผิดปกติมากกว่า 2 ครั้งในการวัด สัญลักษณ์การเต้นของหัวใจผิดปกติจะปรากฎขึ้นพร้อมผลการวัด
   2. หากการเต้นของหัวใจผิดปกติทำให้การวัดผลใช้ไม่ได้ เครื่องจะไม่แสดงผล
   3. หากสัญลักษณ์การเต้นของหัวใจผิดปกติปรากฎขึ้นหลังจากวัดค่า ให้วัดค่าซ้ำอีกครั้ง
   4. หากสัญลักษณ์ยังคงปรากฏอยู่ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

   intellisense.png
   เทคโนโลยี IntelliSense

   ใช้ความดันในปริมาณที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และสะดวกมากยิ่งขึ้น

   เครื่องวัด IntelliSense™ ทำให้ที่รัดแขนพองตัวขึ้นในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแต่ละครั้ง ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปรับระดับการพองตัว สะดวกอย่างยิ่งสำหรับผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงและผู้ที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออาการผิดปกติของหัวใจเนื่องจากความดันโลหิตมักจะสูงขึ้น

   ข้อดีของเทคโนโลยี IntelliSense

   1. ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
   2. ปรับระดับการพองตัวให้เข้ากับผู้ใช้งานเพื่อความสะดวก
   3. วาล์วปล่อยลมรวดเร็วเพื่อการวัดค่าโดยทันที
   icn_read.png
    60 หน่วยความจำ

   สามารถบันทึกหน่วยความจำได้ 60 หน่วยความจำ พร้อม Guest Mode ซึ่งค่าที่วัดได้จะไม่ถูกบันทึกทับข้อมูลของผู้ใช้งานปกติ

   ave.png
   ค่าเฉลี่ยของค่าความดันที่วัดได้ 2-3 ครั้งล่าสุด ภายในระยะเวลา 10 นาที

   ตัวเครื่องจะเฉลี่ยค่าที่วัดได้ 2-3 ครั้งล่าสุด ภายในระยะเวลา 10 นาที ให้อัติโนมัติ ทำให้สามารถทราบค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตในการวัดในคร้งนั้นได้

   icn_mpg.png
   ข้อมูลแนะนำท่าทางการวัด

   แนะนำให้ผู้ใช้วางข้อมือในตำแหน่งที่ถุกต้องเพื่อให้ผลที่เชื่อถือได้

Description

 • มาพร้อมคำแนะนำท่าทางการวัดเพื่อให้สามารถวัดค่าความดันโลหิตได้แม่นยำ